http://bodoky.blog.hu - 2010. év Pulitzer-emlékdíjas újságírója

http://hvg.hu/itthon/20100409_kossuth_holding_mszp_szdsz_mdf_fidesz

Csak néhány példa, hol fogja kezdeni a Jobbik az elszamoltatasokat

A perkirály

Fogva tartották a perkirályt

Az MFB nem adja ki...

Sakk-Matt

Felszámolják a Vértesi Erőművet is?

Videó 1
Videó 2
Videó 3

IDEIGLENES HONLAPUNK


ÜDVÖZÖLJÜK HONLAPUNKON!Magunkról, eredményeinkről

Szent István fiaihoz intézett intelmeiből

Történelmi visszatekintés

Múltunk, történelmünk és hazánk a magyar föld, mely a jövőnk is.

A világ egyik leggazdagabb országa a miénk, csak sajnos kevesen tudnak róla idehaza. Nem véletlen. Előlünk módszeresen több mint fél évszázada eltitkolják történelmünket, javainkat és képességeinket. Tudatosan teszik ezt már gyerekkortól kezdve minden eszközt bevetve, úgy az oktatást, mint a média összes területét felhasználva.

A világ egyik leggazdagabb országa vagyunk, ezzel ellentétben fordított tükörképet mutat a jelenlegi magyarországi helyzet. Pártunkat is azért alapítottuk, mivel alapító tagjaink már rendelkeznek azzal az információval, ami a magyar állam valós vagyoni helyzetére, azaz a gazdagságunkra vonatkozik, és mindannyiunk számára világossá vált, hogy az utóbbi két évtizedben sem volt olyan kormányzó erő, aki élt volna azzal a lehetőséggel, hogy megszűntesse az agymosást, és elhatárolódott volna az idegen érdekek érvényesítésétől.

A mindenkori parlamenti ellenzéknek a felelőssége nagyobb, mint maga a kormányzó pártoké. Sajnos az országban még nem alakultak meg az igazi ellenzéki erők. Az ellenzéki politikusok közel mindegyike hivatalból is rendelkezik azzal az információval, amivel a kormányzó párti politikusok és a mi pártunk alapítói is, hogy országunk, és vonatkozik ez az elcsatolt területekre is, a világ legélhetőbb országa, ha minden körülményt figyelembe veszünk, és összehasonlítjuk más országok adottságaival.

Számba véve csak a legfontosabbakat, hogy mire is alapozzuk gazdagságunkat, vegyük sorra a jövő fontosabb kihívásait a világon:

1. Rómában döntöttek a legfejlettebbek, hogy 50%-kal növelni kell az élelmiszertermelést az egész világon. Nyilvánvalóan az ebben való részvétel azon országok számára elérhető, akik rendelkeznek jó minőségű, nagy termőterülettel, elegendő vízutánpótlással, és megfelelő klímával. Válasz: a Kárpát medence a világ negyedik legnagyobb termő területe, az adottságait figyelembe véve pedig az első.

2. A jövő a hozzáadott érték alapú reálgazdaságé. Ezt a pénzügyi „válságot” mindenütt felismerés fogja követni a világon, hogy a spekuláció romlásba dönti a világot. Mindenki számára világos lesz, hogy a magánbankok pénznyerő automaták, a tőzsde pedig pilóta játék, legalábbis ebben a jelenlegi formájában. Jó esély van rá, hogy a jövőben munkával lehet csak pénzt keresni, illetve a jól elvégzett munkáért hozzá lehet jutni majd, olyan jövedelem szinthez, mely a megélhetést biztosítja. Ez a modell nekünk kedvez, mert mi magyarok nagyon sokat és jól dolgozunk.

3. Energia válság, globális felmelegedés. Környezetbarát energiaforrások, takarékos energiafelhasználású technológiák és gyártmányok. Ez csak is innovációval lehetséges, ebben is a legjobbak vagyunk a világon, csak nekünk nem hagyták, hogy fejlesszünk, fejlődjünk. Erre most sor fog kerülni és a lemaradást akkor is be kell hoznunk ezen a területen, ha közben a világon másutt is már erre lépések történtek a fejlesztések területén, mert legalább nem kell importálnunk az innovációs eredményeket. Esély van rá, hogy fejlesztéseinket exportálni is tudjuk, mert a magyar tudás az egyetemes és jobbak lehetnek a találmányaink másokénál. Ezirányba mutat a magyar tudósok által kapott Nobel-díjak száma is.

4. A TEMPO párt törekedni fog, hogy nyilvánosságra kerüljenek a lakosság elől eltitkolt nemzeti kincsek, hogy számba vehessük energiatartalékainkat. Pontos leltárt készítünk az olaj- és gázmezőinkről, szén- és ércbányáinkról, az ezekből kitermelhető teljes mennyiséget meghatározzuk és közzétesszük. Meglévő magyar szabadalmak nyilvánossá tétele, hasznosítása, akár államilag is.

5. Törvénytelenül elszármaztatott nemzeti vagyon visszaszerzése. Alapító tagjaink által indított vagy részvételükkel folytatott bírósági eljárásokat kvázi próbaperekké minősítettük és a honlapunkon az „Akták” link alatt szinte teljes terjedelemben bemutatjuk. Az adatok feltöltése folyamatos. Ezen perek azért használhatók fel a törvénytelenül elszármaztatott vagyontárgyak visszaszerzéséhez, mert a mi pereink tárgya is a végrehajtó hatalom mulasztása, illetve az elkövetők, azaz a csalók és orgazdák tevékenységét az állami szervek is támogatták. A honlap nyilvánossága kiválóan alkalmas a hivatali bűnözés bemutatására, megismerésére. Láthatja ország, világ, hogy Magyarországon a bírók, ügyészek, rendőrök súlyosan megsértik a hatályos törvényeket már olyan mértékbe, hogy az már az alkotmányos rendet és a nemzet biztonságát is veszélyezteti. Csak a nyilvánosság erejével tudjuk kikényszeríteni, hogy a hivatali eljáró személyek önmérsékletet tanúsítsanak és ne a szervezett bűnözés tevékenységét segítsék elő. Ezáltal tisztul a közélet, várhatóan kevesebb bűncselekményt követnek el az állami és magánvagyon terhére, és az elkótyavetyélt állami vagyon jelentős része is visszakerülhet. A TEMPO Párt megkezdi az elherdált nemzeti vagyon visszaszerzését a magyar állam részére, elsőként az ÁPV Rt., azaz a magyar állam és a Saye Kft. között az MBV Rt. eladására kötött szerződést támadjuk meg bíróság előtt a szerződés semmisségére tekintettel. Ezt követik majd az agrárgazdaságok szerződéseinek a felülvizsgálata, és végül sor fog kerülni a teljes privatizáció és a felszámolási eljárások során történő állami- és magán vagyonok eladásának felülvizsgálatára is.

6. A fenti programot a jelenlegi vezetéssel végrehajtani természetesen nem lehet. A 2009-es EU Parlamenti választásokkal egyidőben meg kell tartani a magyarországi parlamenti választást is. A pártunk ki fogja kényszeríteni, hogy erre az időpontra előre hozott választásokat lehessen tartani. A nemzet választási győzelmét követően végre lehet hajtani pártunk, a TEMPO Párt gazdasági programját, mely program pontjait már most is olvashatják honlapunk „Akták” című rovatában. Ha a 2009-es választásokon a nemzet győz a parlamenti diktatúra pártjaival szemben megvalósulhat a jóléti állam. Ez azért nem csak álom, mert a megvalósításhoz, a fentiek szerint is, minden feltétel adott.
Kecskemét, 2008. október 21.
Borbély József
TEMPO Párt elnöke

NYÍLT- levél - PARANCS

Katonai Főügyészség
2010-03-15

Dr. Kovács Árpád
Katonai Főügyész Úr részére
Saját Kezébe!

Budapest
Markó u. 16
1055

Tárgy: feljelentés, időpont egyeztetés személyes
találkozó megtartására, az államfő és az ideiglenes
kormány személyi védelmének biztosítása,
az alkotmányos rend helyreállítása,
békés gyakorlati értelemben vett
hatalom átvétel

Hiv.szám: Bf.IV.34/2010
1372 Budapest Pf.: 438

Tisztelt Főügyész Úr!

Előzmények;

2009. április 02. napján a Tiszta Energiával Magyarországért Párt (6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/b VII.em 1.) bejelentette a jogi értelembe vett hatalomátvételt (http://www.tempopart.hu/irasok/temposabb.pdf. ) 2009.júnus 13-án bejelentettük, hogy Magyarország Államformája Királyság és Borbély József kormányzó ideiglenes kormányt alakított, a bejelentéseket jelen levelemhez melléklem. (http://www.tempopart.hu/irasok/valbej.doc ) A bejelentések részletes indoklást tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy az eseményekre miért kellett, hogy sor kerüljön. A bejelentések megküldésre kerültek az illegitim 3. Magyar Köztársaság hivatalos szerveihez az Országgyűléshez hatalmi ágak vezetőihez stb. A bejelentésről a sajtó is tudósított, továbbá az interneten is közzétettük a TEMPO Párt hivatalos honlapján azóta is megtalálható. Ezt követően a részvételünkkel folyó bírósági tárgyalásokon is minden alkalommal bejelentjük, az elmúlt két hónapban öt alkalommal már Magyar Állam törvényes képviselőjeként lépek fel, polgári perekben négy alkalommal beavatkozóként és egy alkalommal félként a Magyar Állam törvényes képviselőjeként. Az illegitim 3. Magyar Köztársaság elnöke és hivatalai jól láthatóan tudomásul vették a Magyar Állam nevében és képviseletében történő törvényes fellépésemet mely jogi alapját az előző Önhöz címzett két levelem mellékletei tartalmazzák, természetesen törvény szerint nem is tehetnek mást. Jelen értesítést az tette szükségessé, hogy Dr. Sólyom László állképviselő Köztársasági elnök elvonva a hatáskörömet kiírta 2010.április 11-ére és április 24-ére az Országgyűlési választásokat. A hatáskör elvonás más területen is történő jogosulatlan gyakorlata miatt annak újabb előfordulása esetén megállapítási keresetet nyújtok be a Fővárosi Bíróságra annak megállapítását kérve, hogy Dr. Sólyom László, mint az illegitim 3. Magyar Köztársaság elnöke arra nem jogosultként lépett fel, mint a Magyar Honvédség Főparancsnoka, amikor Önt és a Legfőbb Ügyészt valamint a Honvédelmi minisztert magához kérette a közelmúltban, mivel a Magyar Honvédség Főparancsnoki tisztét Én töltöm be, mivel a valódi Magyar Állam, azaz a Magyar Királyság kormányzójaként járok el mivel a kormányzó akadályoztatva van. A törvényes képviseletem a Magyar Állam nevében történő fellépéshez a Ptk.-bán rögzített jogszabályokon alapul, melynek levezetéséről Önt, már az előző levelemben tájékoztattam annak mellékletét képezte. (Mai hír, hogy a fantom köztársaságnak a választási rendszerfejlesztő cége is fantom cég lett www.hvg.hu, Fantom cég lett a választási rendszerfejlesztő cége című írás, jól jellemezve a jelenlegi hazai közállapotokat.)

1.

2010.02.23-án kelt Önhöz címzett feljelentés időpont egyeztetés tárgyú most is csatolt levelem vonatkozásában a fenti számú 2010.03.08-án kelt Dr. Ettig Antal ezredes Úr által aláírt csatolt válaszlevelet kaptuk.

A 2010.03.08-án kelt Önhöz címzett, most is csatolt levelemre 2010.03.11-i keltezéssel szintén Dr. Ettig Antal ezredes Úrtól kaptam ugyan azon tartalommal választ, hogy hatáskör hiányában a Legfőbb Ügyészség kiemelt ügyek főosztályához továbbította a beadványomat.

Dr. Ettig Úr 2008.október 30-i keltezésű csatolt tájékoztató levelében is arról tájékoztatott, hogy a Legfőbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztályához továbbította beadványomat, mára láthatjuk, hogy ez az intézkedése sem járt eredménnyel. A tájékoztató levél 2. bekezdésében pedig arról tájékoztatott, hogy a most a jelen beadványomban is megismételt 2008. szeptember 2-i keltezésű feljelentésem Önökhöz nem érkezett meg (F.IV.108/2008) a csatolt 2008. november 6-i keltezésű válaszlevelem mellékleteként már akkor megküldtem a jelen beadványomhoz is csatolt 2008. szeptember 2-i valamint 2008. szeptember 5.-én kelt feljelentéseimet, melyek sorsa azóta ismeretlen.

Mivel mind a két fentebb hivatkozott beadványomból egyértelműen kiderül, hogy a Legfőbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Főosztálya és a Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztálya is folyamatában érintett az általunk tett feljelentések eltusolásában ezért nyilvánvalóan hasonlóan a Központi Nyomozó Főügyészséghez ők sem járhatnak el.

A fenti tények alapozzák meg a katonai főügyészség feltétlen illetékességét az ügyben, Dr. Ettig Antal ezredes Úr hozzám küldött álláspontom szerint egyébként nem érdemi válaszleveleiből azt a következtetést vontam le, hogy vélhetően nem kerültek közvetlenül Ön elé a beadványaim, ezért voltam kénytelen jelen feljelentésemet a „saját kezébe” jelzéssel ellátni.

Kérem Önt, hogy személyesen foglaljon állást az Önök hatásköri illetékessége vonatkozásában, a fentiekre tekintettel, mivel a Legfőbb Ügyészség összes többi szervezete a Központi Nyomozó Főügyészséggel együtt a bűncselekményekben történő érintettségük folytán már nem járhatnak el. Ezért jogi álláspontom szerint már csak Ön illetve Önök járhatnak el az ügyben. Ez egyébként semmilyen problémát nem jelenthet mivel a vádat bírói szakban minden ilyen hivatalos személyt, rendőrt ügyészt stb. érintően Önök képviselik. Korábbi példa is volt már arra, hogy Önök nyomozati szakban beavatkoztak ügyekbe, mint ahogy azt előző beadványomban is hivatkoztam Szima Judit esetére.

2008. augusztus 19-i keltezéssel a Központi Nyomozó Főügyészséghez címzett, (http://www.tempopart.hu/index1024.html ) majd 2008.szeptember 02-án kelt 13 hivatali eljárónak címzett (http://www.tempopart.hu/index1024.html ) és 2008.szeptember 05.-én kelt és a Legfőbb Ügyészség Kiemelt Osztályára címzett csatolt feljelentések is elutasításra kerültek. Ezekből következően Dr. Ettig Antal fenti számú levélben foglalt intézkedésétől sem várható az ügyben érdemi intézkedés megtétele.

Mind a most csatolt feljelentések és az azokban hivatkozott korábban tett feljelentések és eltusolt bűnügyek tekintetében, mind pedig az azóta a mai napig megtett és szintén eltusolt feljelentések vonatkozásában ismételt feljelentést teszünk a bizonyítás tekintetében bekövetkezett új tényekre és körülményekre figyelemmel.

Az időközben elkészült és csatolt POLIP X bűnszervezeti ábra, (http://www.tempopart.hu/aktak/szabX.pdf) valamint az előző két levelemhez csatolt mellékletek teljes mértékben egybeesnek és alátámasztják a jelen levelemhez csatolt a HVG 2010.március 06-i számában megjelent Sürgősségi esetek, Gazdasági bűntető ügyek kampány időszakban című írásában foglaltakkal.

Elvi éllel ismétlem meg a 2008.szeptember 02.-i csatolt feljelentésemet is. Az I. II. III. pontban foglalt feljelentéseket is fenntartva kifejezetten kérjük a nyomozás elrendelését a IV. pontban foglalt feljelentett társadalmi szervezetekkel szemben bűnpártolás, népirtás és más kapcsolódó bűncselekmények miatt, továbbá biztosítási intézkedésként a haladéktalanság elvére figyelemmel az ügyészség kezdeményezze a bíróságon a feljelentett társadalmi szervezetek soron kívül történő törlését a bűnismétlés elkerülése érdekében. Külön feljelentéssel élek Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnökkel szemben csalás törvényi tényállás megvalósítása miatt, bizonyíték a most már általa is hivatalosan nyilvánosságra hozott öszödi beszéd. (A beszédet tartalmazó dvd a 2010.március 19-én Gyurcsány Ferenc által a Népstadion melletti kis csarnokban tartott rendezvényen, szabadon megvásárolható volt.) Az öszödi beszédet meghallgató szocialista parlamenti képviselők, mint a Btk. 137§ szerinti hivatalos személyek kivétel nélkül egytől egyig elkövették a feljelentési kötelezettség elmulasztása bűncselekményt, továbbá az összes többi parlamenti és jelenlegi EU parlamenti képviselő is elmulasztotta ugyan ezt, ezért feljelentést teszek minden parlamenti és EU parlamenti képviselővel szemben a feljelentési kötelezettségük elmulasztása miatt az öszödi beszédben foglalt Gyurcsány Ferenc által beismert csalás okán, mely a Magyar Állampolgárok illetve választó polgárok megtévesztésére szolgált. Az V. pontban foglalt akkori miniszterelnökkel Gyurcsány Ferenccel és a nevesített rendőrtábornokokkal szemben katonai bűncselekmény (azért katonai bűncselekmény, mert úgy nevezett „műveleti területen” követtek el fegyveres támadást védtelen polgári személyekkel –lakossággal- szemben 2006.október 23-án) és más kapcsolódó bűncselekmények elkövetése miatt. Mellékletül csatolom az akkori miniszterelnök és az Országos valamint a Budapesti Rendőr –főkapitány bűnösségét is igazoló a Fővárosi Bíróság előtt a 13.K.35.567/2006számon folyó per 2008 évi július hó 07-i tárgyalási napján 64-es sorszámú jegyzőkönyvét. A perből törvénysértő módon végül kizártak, mint beavatkozót, amikor a Fővárosi Bíróság és a Fővárosi Ítélőtábla valamint a Legfelsőbb Bíróság előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a jelen polgári perben tett indítványaim és kérdéseim elvezetnek oda, hogy bizonyítást nyer a rendőri szervek és az őket közvetlenül irányító miniszterelnök bűnössége, mely alapjaiban érinti az Államrend demokratikus berendezkedését. Az ügyészségi törvény lehetőséget biztosít, az ügyészség számára, hogy részt vehet a bírósági tárgyalásokon és felügyelheti, hogy a bíróságok helyesen alkalmazzák-e a törvényeket, ez egyben az ügyészség kötelezettsége is. A fenti számú per alperese a rendőrség, ezért fordulhat az elő, hogy Dr. Bencze József altábornagy Úr kitér a személyes találkozó elől melyre a főkapitányi fogadó óra keretei között szerettünk volna sort keríteni, láthatóan az Országos Rendőr - főkapitány Úr nem kíván szembesülni saját maga és az alá beosztott rendőri vezetők által elkövetett bűncselekményekkel ezért a csatolt levélváltásokkal bizonyítva feljelentést teszek Dr. Bencze József altábornagy Országos Rendőr –főkaptánnyal szemben bűnpártolás miatt és az ORFK-val szemben benyújtott keresetemet kiterjesztettem a csatoltak szerint, hogy állapítsa meg a bíróság, hogy hátrányos megkülönböztetést alkalmazott az Országos Rendőr-főkapitány, amikor részemre nem fizetette ki a nyomravezetői díjat a Teve Palotára leadott 2007.február 11-i sortűz elkövetőjének általam történő megnevezése okán. Jól láthatóan Dr. Pintér Sándor volt belügyminiszter és országos rendőr-főkapitány aki jelenleg a szervezett bűnözés egyik irányítója nem csak Orbán Viktor FIDESZ elnököt tartja sakkban- Orbán Viktor annak ellenére sem határolódik el Dr. Pintér Sándortól, hogy nem csak, hogy hírbe keveredett Pintér, hogy Ő felügyeli a drogot kereskedelmet és a prostitúciót és kapcsolódó egyéb bűncselekmények végrehajtását Magyarországon és megbukott a Kecskeméti Bútorgyár ügyében sikkasztás és orgazdaság elkövetése miatt, látványosan 10 milliárdos pénzmosási ügybe keveredett az eredetiség vizsgáló cégben lévő érdekeltsége folytán- hanem a teljes rendőri és katonai vezetést is túl a privát szférában lévő érdekeltségein. (OTP, MOL, őrző védő cégek, például Civil Rt) illetve teljes a befolyása az Állami Vállalatok és intézmények vonatkozásában is. (MNV, MFB, Posta stb.) Jelenleg is a Szabolcs Megyei Rendőr Főkapitányság vezetője és az ügyben illetékes helyettesei falaznak, Dr. Pintér Sándornak a sikkasztási ügyében illetve nem terjesztik ki az eljárást az orgazdaság elkövetése miatt, mivel példaként szolgálhat a rendőri vezetők előtt, hogy Dr. Pintér Sándor az aki biztosítja a leszerelő rendőrtábornokok részére a tovább foglalkoztatást a civil életben, mint például az előző Szabolcs Megyei Rendőr Főkapitányt Ignácz Istvánt is. Már csak hab a tortán, hogy a korábban hivatkozott választási rendszerfejlesztő fantom cég is Pintér érdekeltsége.

2.

Feljelentést teszek Dr. Bicskei Ferenc Bács-Kiskun Megyei Bíróság elnöke és Dr. Fodor Endre tanácsvezető bűntető bírája ellen hivatali visszaélés, hivatali eskü megsértése bűnpártolás és mentő körülmény elhallgatása bűncselekmények elkövetése miatt, melyet bűnszövetségben követnek el a Bács-Kiskun Megyei illetve a Kecskemét Városi Ügyészséggel valamint a Legfőbb Ügyészséggel együtt. 2009.02.17.-én bejelentettem Dr. Fodor Endre tanácsa előtt, hogy mentő körülmények vonatkozásában bizonyítékaim vannak az úgynevezett Zuchlag ügy vádlottjai tekintetében. Dr. Fodor Endre bíró elzárta előlem a lehetőséget, hogy tanúvallomásomat előadjam illetve az aznap becsatolt iratokat még aznap visszaküldte a nagy mennyiségére való hivatkozással. Dr. Fodor Endre bíró személyemet érintő kérdésben nem hozhat döntést, mert korábban már saját maga is lenyilatkozta az összes Bács-Kiskun Megyei bűntető és egyéb ügy szakos bírákkal együtt, hogy elfogult a személyemet illetően. A már többször hivatkozott POLIP ábrák mely fejlődés története jelenleg a POLIP X – nél tart és a korábban bűntető eljárások szinte mindegyikéhez csatolt releváns iratok tartalmát képező közokiratokkal zárt logikai láncban csatolt bizonyítékok támasztják alá, hogy a Zuchlag ügy vádemelése törvénysértő módon állt meg középszinten, utalok itt a már hivatkozott HVG cikk Így bővülhet a gyanúsítottak köre alcím 7. oldal közepén lévő befejező mondatára: „miközben a vádhatóság számos terhelő vallomás ellenére sem bővítette a vádlottak körét pl: Újhelyi István, Arató Gergely, Szilvási György, Gyurcsány Ferenc irányába” hozzáteszem bővülhetett volna a sor Mesterházi Attila és Szijjártó Péter irányába is. (A bizonyítékok interneten hozzáférhetők a TEMPO Párt hivatalos honlapján a www.tempopart.hu főoldalán a jobboldali linkek között Zuchlag- ügy margójára II-VI-ig, ugyan itt található a jelenlegi miniszterelnökkel szemben még a kinevezése előtti időben megtett bűntető feljelentéseim is Hajdú-BÉT károsultjai figyelem, Gordon ez már nem libanyom, ami nem látszik meg a vízen! című „villogó” link alatt.) A mentő körülmény lényege egybeesik a Zuchlag János vádlott által tegnapi utolsó szó jogán elmondottakkal, hogy elfogult vele szemben is az ügyészség, csak lehet, hogy Zuchlag nem tudja az elfogultság okát. Én viszont igen, hogy az ügyészség érintett a maffia ügyekben illetve, hogy a Zuchlag ügy nem 70 millió forintról szól, hanem inkább 7000 milliárd forintról nagyságrendileg mivel a nagy politika tudtával a fantom köztársaság, fantom Kossuth Holdingja és Táncsics Alapítványát működtető személyek lennének az ügy valódi első rendűbb vádlottjai. Dr. Fodor Endre felelőssége is elsődlegesen abban áll, hogy szemernyi szakmai tisztessége sincs, nem igaz, hogy nem látja, hogy csak a portásokkal van dolga a perben Kósa Lajost idézve még II portás sem lehetett Zuchlag ebben a (kuplerájban) bűnszervezetben. Mellékletként csatolom a Dr. Fodor Endrével és a Bács-Kiskun Megyei Bírósággal szemben 2010. március 22 –én benyújtott keresetem másolatát.

3.

A soron következő parlamenti választások (2010.04.11.;24.) teszik szükségessé a nyomozások elrendelését a jelenlegi parlamenti pártokkal valamint a Jobbikkal szemben, mivel a 1997 évi C törvény (választási törvény) 3§ - nak bekezdései világossá teszik a választási eljárás alapelveit: a) a választás tisztaságának megóvása, a választás csalás megakadályozása, (a feljelentett parlamenti pártok tudatosan megtévesztik a választókat csalást követnek el mikor a törvényes működés látszatát keltik) (c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között (A soron következő Országgyűlési választásokon induló a parlamenti és a parlamenten kívüli pártok és jelöltjeik között az esély egyenlőség durván sérül, mivel bizonyos pártok - parlamenti pártok és a jobbik- visszaélnek erőfölényükkel, mely erőfölény a magyarországi politikai és a gazdasági maffia által történő pénzelésükből fakad a fent bemutatottak szerint, mellékletül csatolom a finanszírozási háttér részbeni bemutatásaként az Itt az idő című írásomat http://www.tempopart.hu/irasok/10marc10maj/ittazido.doc ) Így természetesen sérül, a jó hiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás (d) és természetesen a jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálása is (e), mivel a TEMPO Párt és alapítói, mint a választási kifogásokat előterjesztő személyek és jogi személyek képviselői által már, kényszerűség okán az OVB is perben áll –a 2009.évi EU Parlamenti választások során elkövetett törvénysértéseik miatt- és alperesünk a jogorvoslatot biztosító az illegitim 3. Magyar Köztársaság összes bírósága a „Népbíróság” is, -lásd. a korábban már csatolt Előkérdés és a Nagy átverés című írásaimat- emiatt a jogorvoslat és a pártatlan elbírálás sem biztosított mivel a Pp. kógens rendelkezései ezt az elfogultságra tekintettel kizárja. A fentiek alátámasztására csatolom az OVB részére benyújtott 2010.március 15-én kelt közérdekű bejelentésünket, melyet a választás tisztaságának megóvása érdekében nyújtottunk be. Továbbá csatolom az OVB részére benyújtott bejelentésünk mellékletét képező további hivatalokhoz benyújtott beadványaink másolatát http://www.tempopart.hu/aktak/kbej10/asz.doc
http://www.tempopart.hu/aktak/kbej10/apeh.doc
http://www.tempopart.hu/aktak/kbej10/bajnai.doc
http://www.tempopart.hu/aktak/kbej10/fb.doc
http://www.tempopart.hu/aktak/kbej10/orfk.doc
http://www.tempopart.hu/aktak/kbej10/pm.doc
http://www.tempopart.hu/aktak/kbej10/solyom.doc
http://www.tempopart.hu/aktak/kbej10/semjen.doc
http://www.tempopart.hu/aktak/kbej10/orban.doc
http://www.tempopart.hu/aktak/kbej10/retkes.doc
http://www.tempopart.hu/aktak/kbej10/oit.doc
http://www.tempopart.hu/aktak/kbej10/luasz.doc
http://www.tempopart.hu/aktak/kbej10/lendvai.doc
http://www.tempopart.hu/aktak/kbej10/gatter.doc
http://www.tempopart.hu/aktak/kbej10/csorba.doc
http://www.tempopart.hu/aktak/kbej10/david.doc (ÁSZ, Sólyom Orbán stb.)

A sajtó által is felkapott kirakat perek és eljárások csak a jéghegy csúcsa, a jéghegy az a TEMPO Párt és alapítói által végzett jogi munka által lett felderítve és a hatóságok elé tárva, szinte egy kvázi korrupció ellenes Állami Hivatal formájában. A hatalmi elit (horda) által folytatott összehangolt több évtizedre visszanyúlóan elkövetett évülési időn belüli gazdasági és más bűncselekményeket derítettünk fel és szolgáltattuk a hatóság részére a rájuk is terhelő bizonyítékokat. Szinte az egész ország vezetése érintett a fenti bűncselekményekben még az Önkormányzatok többsége is. (Utalok itt 2009 őszén szintén az Önhöz címzett ismeretlen tettesek ellen tett átfogó a hatalmi elit meghatározó részét érintő feljelentésünkre is.)

http://sites.google.com/site/tempoparttempo/katonai-fouegyeszseg-dr-kovacs-arpad-katonai-fouegyesz-ur Magától érthetődő, hogy jelen helyzetben nem lehet választásokat tartani, mert annak a feltételei a 1997 évi C törvény (választási törvény szerint) nem állnak fent, így nyilvánvaló módon egyébként a Szent Korona Tan, mint hatályos alkotmány joggyakorlatába illeszkedő alkotmányozó nemzetgyűlést sem lehet tartani, míg a közállapotok az anyagi viszonyok és a hiteles tájékoztatás nem áll helyre.

Az alkotmányos rend helyreállítása a kormányzó és az ideiglenes kormány feladata, ami a 2009. június 13-i bejelentésünkben is kifejtésre került. Az pedig teljesen természetes, hogy a jelenlegi hatalmi struktúra mandátuma lejárt és a következő alkotmányozó nemzetgyűlésig vagy népszavazás tartásának időpontjáig lévő időszakban a kormányzás a Magyar Királyságban a kormányzó és az ideiglenes kormány feladata. Teljesen természetszerű és magától érthetődik, hogy az alkotmányos rend helyreállításában és az arra hivatott ideiglenes kormány munkájában nem vehetnek részt azon szervezetek és személyek, akik az elmúlt 20-50 évben a nemzeti vagyont elherdálták és a nemzetellenes bűncselekményeket elkövették illetve a törvényesség látszatát keltve hivatali eljáróként akár alkotmány bíróként akár miniszterelnökként, köztársasági elnökként, pártelnökként vagy bármilyen funkcióban részt vettek.

A TEMPO Párt alapítói az elmúlt évek során teljes mértékben felderítették a Kossuth Holding Rt-ék törvénysértő működését az elmúl közel 20 évre visszamenőleg. A POLIP X ábrán szereplő személy és cég nevekkel demonstrálva bemutattuk a Magyar gazdaság tönkretételének egy szeletét és az elrabolt állami és magánvagyonok útját a pártokhoz a párt alapítványokon keresztül (például: Táncsics Alapítvány). Az ábrán is jól kivehető, hogy a felszámoló cégek tevékenységét részben a Dr. Magyari József által vezetett felszámoló maffia összehangolta. Az állami szervek élén a rendőrséggel és az ügyészséggel valamint az ÁPV Rt. –vel az ÁSZ-szal a PSZÁF-fal és az APEH-kal is a felszámoló maffia tevékenységét segítették, de sajnos nem kivételek ez alól a politika szereplői sem. Csak az elmúlt 3 év alatt több száz feljelentést és közérdekű bejelentést tettünk meg a honlapunk a www.tempopart.hu akták rovatának tanúsága szerint, sajnos minden következmény nélkül. Az állami vezetők a hivatali eljárók és a politikai pártok vezetői szinte kivétel nélkül elmulasztották az érdemi intézkedéseket megtenni a hozzájuk érkezett főként a mára már megbukott Kossuth Holding Rt.-k törvénysértő működésével kapcsolatos feljelentéseink tekintetében. A megyei bíróságokon működő felszámolási bíróságok mind a 19 megye és a főváros tekintetében teljes mértékben kiszolgálták a felszámoló és a Pintér féle rendőr maffia érdekeit és a bíróságokon a felszámoláshoz kapcsolódó polgári és büntető ügyekben ítélkező bírák és cégbírák is az esetek túlnyomó részében törvénysértő módon a maffia javára döntöttek. A fentiek miatt az egyébként is illegitim 3. Magyar Köztársaság jelenlegi hatalmi struktúrájának vezetői elvesztették eljárási legitimációjukat.

A hatalom átvétel átmeneti időszakában –átadás átvétel az állami hivatalok és szervek élén- a gyakorlatban kettős hatalmi struktúra áll fent, mely igen rövid időt kell, hogy igénybe vegyen. A zökkenő mentes és a békés lebonyolítás érdekében rendelkeztünk már korábban az amnesztiáról az ideiglenes kormánnyal együtt működők részére http://www.tempopart.hu/irasok/amnesztia090109.pdf . A kormányzó és az ideiglenes kormány személyi védelmének biztosítása is a Köztársasági őrezred feladata, és később már csak ez a feladata marad, mert a jelenlegi illegitim 3. Magyar Köztársaság közjogi „méltóságainak” a személyi védelmét már csak őrizet formájában kell ellátni és ez már nem a Köztársasági őrezred, hanem a Büntetés Végrehajtási Intézet feladata, amennyiben a volt vezetőkkel szemben alkalmazni kell a személyi szabadság korlátozását.

A fentebb bemutatott a Magyar gazdaság egészét tönkretevő korrupciós teljes összefonódással kapcsolatban köztudottan számtalan publikáció jelent meg, az utóbbi időben. Ezek közül a fontosabbakat MVM, Grippen ügy stb. a honlapunkon is szerepeltetjük, de a www.k-monitor.hu oldalon minden nap megjelennek az Országos sajtóból kigyűjtött korrupcióval kapcsolatos cikkek, mely weboldal szerkesztőségével szemben a BKV-s Kocsis István vezérigazgató bűntető eljárást helyezett kilátásba, mellékletként csatolom a hozzá tárgyban a –BKV –hoz küldött levelem másolatát. A fentiek alátámasztására csatoljuk a teljesség igénye nélkül az index hírportálon 2010.március 22-én 09:39 kor megjelent A pártok együtt számolták a kenő pénzt, című cikket, valamint a Népszabadság online-an az (MTI) Évi 100 milliárd forint korrupciós pénz című írást.

A fentiekben foglaltak végrehajtásával Önt bízom meg.

A fenti levélben foglaltakat törvényre emeljük, a Magyar Királyi Közlöny I. törvényeként, a Közlöny a TEMPO Párt hivatalos honlapján a www.tempopart.hu akták rovatában jelenik meg.


Üdvözlettel:

Borbély József
Magyarország Kormányzója
TEMPO Párt elnökePártprogram
Political Platform
Program der Partei
Program Partije
Programma Partii


Linkajánló:

www.magyaryhunor.com

Jogsegély-szolgálat

www.mindazoltan.hu

www.istvandr.kiszely.hu

www.celladam.hu

www.cspenergy.eu

www.trdltd.eu

www.k-monitor.hu

www.azember.info

http://bodoky.blog.hu - 2010. év Pulitzer-emlékdíjas újságírója


FELJELENTÉS - Olvasói levél

ÉVÉRTÉKELÕ? IGEN.
Meztelen a király. Az elvtársak bűntársak.
Titkok és összefüggések(2009. február 20.)

Zuschlag-ügy margójára II.

Zuschlag-ügy II/1
Válaszlevél

Zuschlag-ügy margójára III.

Zuschlag-ügy margójára IV.

Zuschlag-ügy margójára V.

Zuschlag-ügy margójára VI.

Zuschlag-ügy margójára VII.

Zuschlag-ügy margójára VIII.
Gyurcsány hatalmi központot alakíthat a Táncsics Alapítványból


IMF - Vezér: Zavargás törhet ki Magyarországon

Még mindig aktuális!

RÉSZVÉNYESEK LETTÜNKVérlázító!!!Újabb indítvány az őrizetbevételre

POLIP XII

MÁV folyamatábra

Már ők is tudnak róla


Gáz van!
It's gas!


MFB-pénz a Tamer-gyilkosság ügyébenKossuth Holding azt üzente

Csődbűntett lehet a Megyeri híd építéséből


Csődbe vitt híd
A maffia vagyonára veti magát az NNIKiszámolás, felszámolás, elszámolás, leszámolásMVM-milliárdok offshore cégeknekFeljelentést tesz a Vértesi Erőmű a Kapolyi-ügy miattNem tudom, és nem kell róla tudnomMilliárdos károk az MVM-nélOffshore útikalauz nyomozó újságíróknakEgyre inkább szervezett a korrupció


MINDNYÁJUKNAK EL KELL MENNI

MINDNYÁJUKNAK EL KELL MENNI II.


Okkal támadta Gyurcsány az ügyészeket és a bírókatSzembeszállt a túlerővel - Exkluzív interjú Szima Judittal, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezet főtitkárával


A NÉP NEVÉBEN

Még mindig aktuális!


A negyedszázados esély avagy a féltudású politikai elit alkonyaA FÉKÚTNAK MOST TÉNYLEG VÉGE !!!


A FÉKÚT VÉGE II

Fantomfelszámolások listája "végleges"

MÁR MEGINT AZ INTERFRUCT.

LEVELET KAPTUNK! Az Interfruct disznóságai másoknak is szúrja a szemét.

FELLEBBEZTÜNK!

Mosó Masa mosodája?Felhívás
- Mi nem hagytuk
REQUEST! WE DID NOT LET! DO NOT LET IT!


LB DÖNTÉS A JOG MENTÉN
FÉLÁRON ELKELT HAJDÚBÉT INGATLANOK
A feltűnő aránytalanság miatt a bíróság érvénytelennek mondta ki az adásvételt


AMNESZTIA? - AMNESTY?

Korrupcióról szóló polgári jogi egyezmény

Bejelentettük a PSZÁF-nak:
A Magyar Állami szervek közreműködésével mossák a pénzt a maffia bankjai.


MINDEN ADÓFIZETŐ SZEMÉLY (MILLIÓK) NEVÉBEN

Aktuális?


A nagy Gyurcsány-Orbán-Gripen-koalícióHVG-cikk 2009. 03. 01.Gripen-botrány: idehaza miért hallgatnak?


Aljas idők

Beismerésben a parlamenti pártok

Zuschlag-ügy margójára - 2008.11.12.


A TEMPO PÁRT HIVATALOS INTERNETES ÚJSÁGJA

Szerkesztő: Borbély József Elnök                  Munkatársak: Borbély Barbara, Minda Zoltán, Fazekas Attila